Pasek dekoracyjny

Stypendium Wójta Gminy Luzino – nabór wniosków do 31 lipca 2018 r.

Stypendium Wójta Gminy Luzino mogą otrzymać uczniowie uzyskujący wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu będący uczniami szkół podstawowych, gimnazjum, zamieszkałymi bądź uczącymi się na terenie Gminy Luzino oraz szkół ponadgimnazjalnych dziennych, zamieszkałymi na terenie Gminy Luzino. Zasady i tryb przyznawania stypendium zostały określone w Uchwale Nr XVL/510/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r., zwanej dalej „regulaminem”, a zmienionej Uchwałą Nr XVIII/186/2016 z dnia 11 maja 2016 r. Wnioski w sprawie przyznania stypendium na rok szkolny 2018/2019 należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2018 roku w Kancelarii Urzędu Gminy Luzino (w budynku przy ul. Of. Stutthofu 11).

Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć: potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia w danej dziedzinie tj. w zakresie kultury, nauki i sportu, opinię wychowawcy klasy bądź opiekuna odpowiedzialnego za przygotowanie do konkursu w dziedzinie kultury i nauki czy też sportu,  potwierdzone kserokopie ocen klasyfikacji końcoworocznej, poprzedzającej okres ubiegania się o stypendium bądź potwierdzoną kserokopię oceny z przedmiotu, którego dotyczył konkurs przedmiotowy, artystyczny wraz z oceną z zachowania lub w przypadku osiągnięć sportowych oceny z wychowania fizycznego wraz z oceną z zachowania (potwierdzenia kserokopii dokumentów, dokonuje osoba, składająca wniosek o przyznanie stypendium, w obecności pracownika samorządowego). Stypendium jest przyznawane na wniosek: dyrektora szkoły, opiekunów prawnych ucznia, w przypadku uczniów niepełnoletnich, samych zainteresowanych, w przypadku uczniów i sportowców pełnoletnich, organizacji działających w zakresie kultury, nauki i sportu.

Wniosek o Stypendium Wójta Gminy Luzino – Wniosek-o-przyznanie-stypendium

WNIOSEK o e-dowód
dostępy jest na stronie bip.luzino.pl
w zakładce „Formularze do pobrania”.