Pasek dekoracyjny

Zarządzenie Nr 48D/2017 Wójta Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2017 roku

Zarządzenie Nr 48D/2017

Wójta Gminy Luzino

z dnia 29 listopada 2017 roku

 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Sołeckiej w sołectwie Kochanowo.

 

Na podstawie §27 ust. 2 Uchwały Nr VI/33/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kochanowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2009r. Nr 85 poz. 1689),

zarządzam, co następuje:

 • 1

Na  dzień 04 stycznia 2018 roku zarządza  się  wybory  członka  Rady Sołeckiej w sołectwie Kochanowo.

 • 2

Kalendarz  wyborczy przedstawia się następująco:

Data:

 

Czynność wyborcza:

 

do 13 grudnia 2017 r. zamieszczenie ogłoszenia o zwołaniu

zebrania wiejskiego na stronie internetowej BIP-u oraz urzędu, rozplakatowanie ogłoszeń na terenie sołectwa

do 21 grudnia 2017 r. sporządzenie spisu wyborców

 

od 22 grudnia 2017 r.

do 03 stycznia 2018 r.

(w godzinach pracy urzędu)

udostępnienie do wglądu spisu wyborców (Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Luzinie)
04 stycznia 2018 roku

godzina 18.00

wybory członka Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim (świetlica wiejska Kochanowo)

 

 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Luzino

(-)  inż. Jarosław Wejer

O G Ł O S Z E N I E

Wybory członka Rady Sołeckiej

sołectwa Kochanowo

Wójt  Gminy  Luzino  informuje,  iż w  dniu 04 stycznia 2018 roku o godzinie 18.00 odbędzie się, Zebranie Wiejskie w sołectwie Kochanowo (świetlica wiejska), z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej, w związku ze złożoną rezygnacją.
 3. Ustalenie liczby składu osobowego Rady Sołeckiej wsi Kochanowo (podjęcie uchwały).
 4. Przeprowadzenie wyborów członka Rady Sołeckiej, w tym:
 • wybór członków sołeckiej komisji wyborczej i jej ukonstytuowanie się,
 • rejestracja kandydatów,
 • przeprowadzenie głosowania,
 • sporządzenie protokołu,  ustalenie  i  podanie  do  wiadomości  wyników głosowania i wyboru.
 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017 rok.
 2. Podział budżetu sołectwa na 2018 rok.
 3. Informacja Wójta Gminy dotycząca budżetu gminy na 2018 rok.
 4. Zakończenie posiedzenia.

Uwaga:

Dla dokonania wyboru członków Rady Sołeckiej wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. O ile w wyznaczonym terminie nie będzie wymaganej liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców, wybory przeprowadza  się  w  nowym  terminie,  niezależnie od  ilości uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu Wiejskim. Nowy termin zebrania ustala się w tym samym dniu co pierwszy, pół godziny później.

Informuję, iż z dniem 21 grudnia 2017  roku zostanie sporządzony spis wyborców, który będzie udostępniony do wglądu, od  dnia  22  grudnia  2017 roku do  3  stycznia 2018 roku, na  pisemny  wniosek,  w  siedzibie Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Luzinie przy ul. 10 Marca 11 w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie przypominam o obowiązku posiadania dokumentu tożsamości (dowód  osobisty,  prawo  jazdy,  paszport,  imienny  dokument  ze  zdjęciem)  w  celu udziału w głosowaniu w dniu 4 stycznia 2018 roku na Zebraniu Wiejskim.

Wójt Gminy Luzino

(-) inż. Jarosław Wejer