Pasek dekoracyjny

Aplikacja „Kwarantanna Domowa”

Czym jest aplikacja „Kwarantanna domowa”?

Kwarantanna domowa to aplikacja, która ułatwia i usprawnia odbycie obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny w warunkach domowych. Korzystanie z aplikacji jest Ustawowym obowiązkiem osób, które zobowiązane są do poddania się kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Z obowiązku tego zwolnione są osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.

Dzięki aplikacji potwierdzisz przestrzeganie kwarantanny i miejsce swojego pobytu, sprawnie skontaktujesz się ze służbami odpowiedzialnymi za nadzór nad osobami w kwarantannie, zgłosisz do lokalnego ośrodka pomocy społecznej swoje najpilniejsze potrzeby i masz szybki dostęp do sprawdzonych informacji dotyczących aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem. Wszystkie informacje dot. działania aplikacji znajdziesz w jej Regulaminie dostępnym pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

Czemu powinienem korzystać z aplikacji?

Jeśli musisz odbyć kwarantannę domową, korzystanie z aplikacji
jest Twoim obowiązkiem prawnym. Podstawa prawna: art. 7e ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

Co mi grozi, jeżeli nie będę korzystał z aplikacji?

Osoby podlegające kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które wbrew ciążącemu na nich prawnemu obowiązkowi nie zainstalują lub nie będą używać aplikacji „Kwarantanna domowa” mogą zostać ukarane karą grzywny. Osoby, które niezgodnie ze stanem faktycznym oświadczyły, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania, mogą ponieść odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia określoną w art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

Od kiedy muszę korzystać z aplikacji? Obowiązek zainstalowania aplikacji powstaje, gdy otrzymasz SMS-a zachęcającego do ściągnięcia i zainstalowania aplikacji. Ten SMS oznacza, że Twoje dane są już w systemie i możesz aktywować aplikację. Aplikację aktywuj po przybyciu na miejsce odbywania kwarantanny.

Więcej informacji na temat działania aplikacji można znaleźć tutaj https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

Źródło: gov.pl

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza ( wg  stanu na dzień 30.09.2020 r.), do dnia 15 października 2020 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer