Pasek dekoracyjny

Gmina Luzino wybuduje nowe przedszkole

W Luzinie powstanie nowe przedszkole publiczne dla ok 250 dzieci. 25.02.br zostało zakończone zbieranie ofert na wykonanie koncepcji budowy przedszkola publicznego na działce 911 w Luzinie. W wyniku zapytania została wybrana firma z którą 1.03 br. została podpisana umowa na wykonanie koncepcji budynku.

Projekt koncepcyjny budynku przedszkola na 10 oddziałów ma obejmować układ funkcjonalno-przestrzenny na niezbędnych rzutach i przekrojach, elewacje, wizualizacje wraz z częścią opisową oraz wskaźnikowym kosztorysem szacunkowym inwestycji – budowy przedszkola, analizę możliwości budowy nowego budynku urzędu gminy, zlokalizowanego w południowej części działki 911 oraz projekt zagospodarowania terenu w zakresie dojazdów i parkingów do budynku przedszkola i  budynku urzędu gminy. Termin wykonania został podzielony na dwa etapy, z których pierwszy etap, obejmujący koncepcję wstępną  – 1 miesiąc od podpisania umowy, natomiast drugi etap obejmujący koncepcję docelową – 1 miesiąc od wniesienia uwag do koncepcji wstępnej przez Zamawiającego.

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 31.03.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 31.03.2021 r.), do dnia 15 kwietnia 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer