Pasek dekoracyjny

Dotacja gminy Luzino na usunięcie azbestu

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY LUZINO

Wójt Gminy Luzino zgodnie z uchwałą nr  XXIV/366/2021 Rady Gminy Luzino z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Luzino na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiskausunięcie wyrobów zawierających azbest

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA ROK 2021.

Rodzaj inwestycji objętej naborem:

Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych lub budowli zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Luzino.

Czas trwania naboru: od dnia 23 lipca do dnia 31 października br. lub do czasu wyczerpania puli środków przeznaczonych w ramach naboru. 

Miejsce składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Wniosek wraz kompletem dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11 w Luzinie. Wnioski niekompletne bądź złożone poza okresem trwania naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.   

Termin rozpatrzenia wniosków:

Wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia, do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru.

Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru: 30 000,00 zł

W celu uzyskania dotacji do inwestycji objętej naborem należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie (załącznik nr 1 do Regulaminu); – pobierz wniosek
  2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
  3. w przypadku budynków stanowiących współwłasność – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli;
  4. szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia;
  5. informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku; pobierz – ocena_stanu
  6. kopię umowy na wykonywanie prac związanych z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, zawartej z podmiotem, który jest uprawniony do usuwania wyrobów zawierających azbest;
  7. kopię potwierdzenia dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest.

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 799) mające prawo do dysponowania nieruchomością znajdującą się na terenie Gminy Luzino. Dofinansowanie przekazane będzie w formie dopłaty do udokumentowanych kosztów realizacji, po jego zakończeniu. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych lub budowli.

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone, zrealizowane przed zawarciem umowy na dofinansowanie.

Szanowni Mieszkańcy !!!

Informacja dotycząca przekazywania stanu wodomierza wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione do tego osoby.

W związku z powyższym, prosi się Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg  stanu na dzień 30.09.2021 r.), do dnia 15 października 2021 r. w wybrany sposób:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378

 

a w przypadku podwodomierza:

 

  1. Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3

 

gdzie:  w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,

 

Ważne:

Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu  widocznych  znaków interpunkcji (przecinków)!.

Prosimy o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż to spowoduje problemy
z prawidłowym odczytem wiadomości.

 

 

Uwaga:

 

Jeżeli w określonym terminie Odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane  na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

Jak, w prosty sposób prawidłowo odczytać stan wodomierza.

 

Na tarczy wodomierza są okienka w których widoczne są cyfry. Jeżeli występują tylko cyfry
w kolorze czarnym to podajemy liczbę utworzoną z tych cyfr, jeżeli natomiast występują dwa kolory cyfr – czarny i czerwony – to podajemy tylko liczbę utworzoną z cyfr czarnych. Jest to stan wodomierza w m3.

 

 Wójt Gminy Luzino

  (-) Jarosław Wejer